tan-brick

Company Profile


TAN-BRICK

บริษัท แทน โปรดักซ์ จำกัด

     บริษัท แทน โปรดักซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 โดยการรวบรวมทีมงานผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางด้านวิศวกรรมและการบริหารโครงการ การรวมตัวของทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในทิศทางเดียวกันคือ “คิดค้นวัสดุทดแทนที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองต้นทุนและคุณภาพงานของผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด” ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 161 เสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 11-2 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

     ปัจจุบัน บริษัท แทน โปรดักซ์ จำกัด ได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของวัสดุทดแทนที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต้นทุนและคุณภาพงานของผู้บริโภคได้จริง โดยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทั้งเก่าและใหม่ อย่างต่อเนื่อง


วิสัยทัศน์ และ ภารกิจ

     เราจะเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่าย  สินค้าและวัสดุทดแทนที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง  สามารถตอบสนองต้นทุนและคุณภาพงานของผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด